Het is volop in het nieuws geweest en de Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt het zelf ook: wettelijke beslistermijnen worden in veel zaken overschreden en grote dwangsommen worden uitbetaald in verband met een groot personeelstekort bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Binnen welke termijn moet de IND eigenlijk op een aanvraag beslissen? En wat als dat niet gebeurt? Daarover lees je in deze blog meer.

Personeelstekorten IND

Eind vorig jaar en begin dit jaar was de IND volop in het nieuws, zie bijvoorbeeld de NOS , de Volkskrant, het AD en Trouw. Tot op heden kampt de IND nog steeds met te grote achterstanden door personeelstekorten. Inmiddels hebben zij een webpagina gepubliceerd waarop de doorlooptijden in asielprocedures te zien zijn. Het probleem is dus nog steeds niet opgelost en lijkt alleen maar groter te worden door de relatief hogere instroom van asielzoekers in de zomer.

Wettelijke beslistermijn

Als er een aanvraag wordt ingediend bij een overheidsorgaan dan dient er een beslissing genomen te worden binnen een in de wet neergelegde termijn.

In asielprocedures is deze termijn zes maanden sinds het moment van aanvraag, tenzij de IND schriftelijk en tijdig kenbaar maakt deze termijn om bepaalde redenen te moeten verlengen met nog eens negen maanden, dan dient de IND dus te beslissing binnen vijftien maanden na het indienen van de aanvraag. Deze verlenging van negen maanden kan alleen in een beperkt aantal gevallen; als de zaak erg complex is, als de instroom van asielzoekers te hoog is of als de vertraging aan de asielzoeker zelf te wijten is.

Voor nareisprocedures (gezinsleden van asielzoekers waarbij er kort na de asielvergunning een aanvraag is ingediend) geldt er een termijn van zes maanden.

Bij reguliere vreemdelingenzaken, bijvoorbeeld gezinshereniging, worden over het algemeen beslissingen genomen binnen 90 dagen, tenzij de IND deze tijdig verlengt met nog eens maximaal zes maanden omdat er advies of onderzoek van derden nodig is.

Beslistermijn verlopen

Als de IND zich niet houdt aan de wettelijke beslistermijn dan kan de aanvrager de IND een bericht sturen om de IND hierop te attenderen en een laatste kans te geven om een beslissing te nemen, hiermee wordt de IND in gebreke gesteld. Hiervoor heeft de IND overigens een standaard in te vullen formulier in het leven geroepen. Heeft de IND na twee weken dan nóg geen beslissing genomen, dan dient de IND een dwangsom te betalen. De hoogte hiervan is wettelijk bepaald:

  • € 23 per dag voor de eerste 2 weken;
  • € 35 per dag voor de volgende 2 weken;
  • € 45 per dag voor de overige dagen tot maximaal 42 dagen.
    Dit loopt op tot maximaal € 1442.

Daarnaast kan de aanvrager bij de rechtbank vragen om een termijn te stellen waarbinnen de IND een beslissing moet nemen. Indien de IND binnen de door de rechter bepaalde termijn nog geen beslissing heeft genomen op de aanvraag, gaat er een extra dwangsom lopen die door de rechter is opgelegd. Deze bedragen zijn flink hoger en bedragen van €100 per dag met een maximum tot €15.000 kom ik dan ook in mijn praktijk vaak tegen.

Belang volgen wettelijke beslistermijn

Op social media lees ik wel eens berichten van mensen die niet begrijpen waarom er ingebrekestellingen worden verstuurd in asielprocedures, deze mensen zijn nu toch veilig in Nederland? Ze krijgen toch opvang? Toch is het voor deze mensen erg belangrijk dat de procedure zo snel mogelijk van start gaat. Niet alleen omdat ze zo snel mogelijk uitsluitsel willen over hun toekomst (mogen ze blijven of niet) maar ook vanwege gezinshereniging. Vluchten gaat vaak samen met verscheurde families: mannen, vrouwen en zelfs kinderen die opeens (alleen) op de vlucht moeten waarmee ze vaak hun gezinsleden moeten achterlaten en hen voor lange tijd moeten missen. Soms lopen deze gezinsleden in het land van herkomst ook nog eens gevaar. Een snelle beslissing op de asielprocedure kan (bij een positieve beslissing) gezinshereniging in gang zetten (zie hierover een eerdere blog op deze site). Een ingebrekestelling sturen of de rechter vragen de IND een uiterste beslistermijn te geven kan (door de financiële prikkel) de zaak bij de IND onder de aandacht brengen zodat zij snel zekerheid hebben over hun toekomst.

Voor specifieke vragen of advies kunt u via deze link contact opnemen, of mail naar info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl.