Immigranten die al jarenlang in Nederland wonen voelen zich soms meer Nederlander dan burger van het land waar zij vandaan komen. Het is mogelijk om na een aantal jaar verblijf in Nederland en het voldoen aan een aantal voorwaarden te naturaliseren tot Nederlander.

De Nederlandse nationaliteit kan echter ook worden verkregen doordat een kind is geboren uit een Nederlandse vader of moeder en in sommige situaties is het ook mogelijk het Nederlanderschap te verkrijgen door middel van de ‘optieprocedure’. Deze procedure is echter in een beperkt aantal gevallen te doorlopen. De optieprocedure is eenvoudiger en sneller dan de naturalisatieprocedure.

Er zijn echter ook omstandigheden waardoor u de Nederlandse nationaliteit kunt verliezen, bijvoorbeeld onder omstandigheden bij het aannemen van een andere nationaliteit of bij een veroordeling voor een terroristisch misdrijf.

Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen over het verkrijgen en verliezen van de Nederlandse nationaliteit. Staat uw vraag hier niet tussen of wilt u een op uw zaak toegespitst advies? Neemt u dan (vrijblijvend) contact op via deze link.

Wanneer mag ik bij het aannemen van een andere nationaliteit de Nederlandse nationaliteit behouden?

De wet noemt de volgende uitzonderingen waarbij de Nederlander die een andere naturalisatie aanneemt de Nederlandse nationaliteit niet hoeft op te geven:

  • Iemand die in het land van die andere nationaliteit is geboren en daar ten tijde van de verkrijging zijn hoofdverblijf heeft;
  • Iemand die voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijf jaren in het land van die andere nationaliteit zijn hoofdverblijf heeft gehad; of
  • Iemand die gehuwd is met een persoon die die andere nationaliteit bezit.

Voor minderjarigen bestaan ook nog andere situaties waarin het Nederlanderschap behouden wordt.

Wanneer mag ik mijn eigen nationaliteit houden bij het naturaliseren tot Nederlander?

De handleiding Rijkswet Nederlanderschap stelt hierover:

Hoofdregel is dat een vreemdeling die verzoekt om naturalisatie afstand moet doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Dit is alleen anders indien het doen van afstand redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. (…)

De meest voorkomende uitzonderingscategorieen zijn:

 • de verzoeker die door de naturalisatie tot Nederlander zijn oorspronkelijke nationaliteit automatisch verliest;
 • de verzoeker die onderdaan is van een staat die niet toestaat dat afstand van die nationaliteit wordt gedaan;
 • de verzoeker die voor het doen van afstand van zijn oorspronkelijke nationaliteit een zodanig hoog bedrag moet betalen dat hij een substantieel financieel nadeel zal lijden;
 • de verzoeker die door het doen van afstand vermogensrechtelijke rechten zal verliezen, waardoor hij een substantieel financieel nadeel zal lijden;
 • de verzoeker die is gehuwd met een Nederlander;
 • de verzoeker de in Nederland is erkend als vluchteling
Waaruit bestaat het inburgeringsexamen?

Het inburgeringsexamen bestaat uit een deel schriftelijke en mondelinge vaardigheden, een deel kennis van de Nederlandse samenleving en een deel participatieverklaring traject.

Zijn er vrijstellingen voor het behalen van het inburgeringsexamen?

Die mogelijkheden zijn er in een aantal gevallen. Er zijn vrijstellingen en ontheffingen. Voor meer informatie zie de brochure van de IND, deze treft u hier aan.

Wanneer kun je naturaliseren tot Nederlander?

Het Nederlanderschap via naturalisatie wordt in beginsel verleend aan de verzoeker die:

 • Meerderjarig is;
 • Het inburgeringsexamen heeft behaald;
 • Die minstens vijf jaren in het bezit is van een verblijfsvergunning (tenzij gehuwd  en samenwonend met een Nederlander dan geldt een termijn van drie jaren);
 • Er is geen gevaar voor openbare orde of veiligheid;
 • Die een verklaring van verbondenheid wil afleggen
In welke situaties is de optieprocedure van toepassing?

In de Rijkswet op het Nederlanderschap staat opgesomd wie er in aanmerking kunnen komen voor een optieprocedure. Voorbeelden daarvan zijn als je geboren bent voor 1 januari 1985 met een Nederlandse moeder en buitenlandse vader, als je Oud-Nederlander bent en aan bepaalde voorwaarden voldoet of als je meerderjarig bent, geboren bent in het Koninkrijk van Nederland en al sinds je geboorte in Nederland woont.

Er zijn echter nog meer situaties waarbij de optieprocedure een mogelijkheid is, voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Wanneer trekt de overheid de Nederlandse nationaliteit in?

De voornaamste redenen voor intrekken of verliezen van de Nederlandse nationaliteit zijn:

 • Het Nederlanderschap is verkregen op het verzwijgen van informatie, of valse verklaringen of bedrog;
 • Veroordelingen voor bepaalde misdrijven;
 • Indien de persoon aangesloten is bij bepaalde organisaties die deelnemen aan gewapende conflicten;
 • Indien er een verklaring van afstand is gedaan;
 • Als er vrijwillig een andere nationaliteit is aangenomen (hierop bestaan uitzonderingen).