Op 12 april heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak A en S. A en S zijn de ouders van een Eritrese vrouw die in Nederland een verblijfsvergunning asiel heeft. De dochter is op minderjarige leeftijd in  Nederland aangekomen. Tijdens de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning asiel werd zij meerderjarig. Na het verkrijgen van haar verblijfsvergunning heeft zij een aanvraag ingediend voor haar ouders en drie minderjarige broers om bij haar te komen wonen in Nederland. De IND heeft deze aanvraag afgewezen omdat op het moment van het indienen van de aanvraag gezinshereniging, de dochter inmiddels meerderjarig was geworden.

Vraag rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie om de Europese regelgeving op dit punt uit te leggen. De vraag die de rechtbank stelde luidt:

„Dient bij gezinshereniging van vluchtelingen onder ‚alleenstaande minderjarige’ in de zin van artikel 2, aanhef en onder f), van richtlijn 2003/86 mede te worden begrepen een onderdaan van een derde land of een staatloze jonger dan 18 jaar, die zonder begeleiding van een krachtens de wet of het gewoonterecht verantwoordelijke volwassene op het grondgebied van een lidstaat aankomt en die:

–        asiel aanvraagt,

–        gedurende de asielprocedure op het grondgebied van de lidstaat 18 jaar wordt,

–        asiel toegewezen krijgt met terugwerkende kracht tot de aanvraagdatum, en

–        vervolgens gezinshereniging aanvraagt?”

Overwegingen Europees Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie heeft in de uitspraak geconcludeerd dat de Europese richtlijn – waarin de regelgeving is opgenomen – geen antwoord op deze vraag geeft.

Het Europees Hof van Justitie overweegt dat er vóórdat er een aanvraag voor gezinshereniging kan worden ingediend, er eerst een vergunning voor asiel moet zijn afgegeven. Deze vergunning heeft terugwerkende kracht. Dit betekent dat de vergunning in gaat op het moment dat de aanvraag is ingediend en dus niet op het moment dat de beslissing is genomen (wat vaak maanden later is). Tenslotte concludeert het Europees Hof van Justitie dat het aanhouden van het peilmoment voor de leeftijd van de asielzoeker op het moment van aanvragen van gezinshereniging in strijd is met het doel van de richtlijn, gelijke behandeling en rechtszekerheid.

Het doel van de richtlijn is gezinshereniging bevorderen. Als twee minderjarigen asiel aanvragen, kunnen ze ongelijk worden behandeld als de één wel snel een vergunning krijgt en de ander langer moet wachten. De hoge instroom van asielzoekers kan van invloed zijn op de beslistermijn, het is dan niet eerlijk voor de asielzoekers dat zij op deze manier ernstig benadeeld worden. Tenslotte is het in strijd met de rechtszekerheid omdat het niet meer voorzienbaar is of iemand in aanmerking komt voor gezinshereniging.

Gezinshereniging (meerderjarige) kinderen

Het Europese Hof van Justitie heeft daarom geantwoord dat het peilmoment van de leeftijd van de asielzoeker het moment van aanvragen van asiel in Nederland is. Is de persoon op dat moment minderjarig en alleen naar Nederland gekomen of alleen in Nederland achtergelaten, is deze persoon tijdens de asielaanvraag meerderjarig geworden en vraagt hij binnen drie maanden na het krijgen van de vergunning asiel aan, dan kan er een aanvraag gezinshereniging voor de ouders worden ingediend.

 

Meer informatie over de nareis procedure vindt u hier.

Wilt u meer weten over gezinshereniging of asielvergunningen? Neemt u dan vooral contact op via:  of telefonisch: 06 30 80 20 75.