Vaak is het mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen tegen besluiten van de overheid. Het besluit moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. De mogelijkheid van bezwaar of beroep wordt vaak door de overheid vermeld onderaan de brief.

In asielprocedures is het niet mogelijk om in bezwaar te gaan. Na de negatieve beschikking wordt er direct beroep ingesteld bij de bestuursrechter, daarna staat eventueel hoger beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt zich in een bezwaarprocedure bij de overheidsinstelling of de beroepsprocedure bij de rechtbank laten vertegenwoordigen door een advocaat. De kosten voor procederen hoeven niet hoog te zijn.

Het is voor advocaten mogelijk om op ‘toevoegbasis’ (ookwel ‘pro-deo’) te werken. De Raad voor Rechtsbijstand wordt dan gevraagd om de advocaatkosten voor de burger te vergoeden. In dat geval worden de kosten voor de burger beperkt tot het betalen van een ‘eigen bijdrage’. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen van twee jaar geleden.

Het volgende schema is door de Raad voor Rechtsbijstand opgesteld voor 2018 en hier terug te vinden.

AlleenstaandNormen 2018Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.100€ 196t/m € 26.500
€ 19.101 – € 19.800€ 360€ 26.501 – € 27.500
€ 19.801 – € 20.800€ 514€ 27.501 – € 28.800
€ 20.801 – € 22.700€ 669€ 28.801 – € 32.100
€ 22.701 – € 26.900€ 823€ 32.101 – € 38.000
Boven de € 26.900Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 38.000

Deze eigen bijdrage wordt niet opgelegd in asielprocedures.

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt is het vaak mogelijk om (een groot deel van) de eigen bijdrage via bijzondere bijstand terug te vragen bij de gemeente.

Overheidsinstellingen vragen geen ‘behandelkosten’ of ‘ leges’ voor het in behandeling nemen van het bezwaar.

De rechtbanken vragen wel griffierechten voor het behandelen van de procedure bij de rechtbank. Griffierechten voor bestuurszaken bedragen in 2018:

Zaken die bijvoorbeeld gaan over een uitkering of huurtoeslag:
voor particulieren (natuurlijke personen) € 46
voor organisaties (rechtspersonen) € 338
Alle andere bestuursrechtelijke zaken:
voor particulieren (natuurlijke personen) € 170
voor organisaties (rechtspersonen) € 338

In asielprocedures worden er geen griffierechten geheven.
Sommige gemeenten vergoeden ook griffierecht via bijzondere bijstand. Voor meer informatie hierover wil ik u verwijzen naar het loket bijzondere bijstand van uw gemeente.
Er kan tevens vrijstelling worden gevraagd voor betaling van de griffierechten indien de inkomsten minder zijn dan 90% van de bijstandsnorm.