Gezinshereniging en gezinsvorming omvat een groot deel van de immigranten in Nederland. Een partner of echtgenoot uit het buitenland naar Nederland halen kent een aantal vereisten, waarvoor soms uitzonderingen gelden, waarbij ook nationaliteit van de immigrant een rol speelt en de vraag of Nederlands of EU recht van toepassing is. De Nederlandse overheid heeft het hiermee niet makkelijk gemaakt voor mensen die hun gezinsleden naar Nederland willen laten overkomen.

Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen over gezinshereniging en gezinsvorming. Staat uw vraag hier niet tussen of wilt u een op uw zaak toegespitst advies? Neemt u dan (vrijblijvend) contact op via deze link.

Kan ik alleen mijn echtgenoot laten overkomen of ook een ongehuwde partner?

Het is tevens mogelijk een ongehuwde partner over te laten komen. De bewijslast ligt in dit soort procedures wel iets hoger. Er dient aangetoond te worden dat er sprake is van een duurzame en exclusieve relatie. In het geval van een huwelijk is het tonen van een huwelijksakte voldoende.

Is het mogelijk mijn ouders over te laten komen?

Als minderjarig kind is het mogelijk een verblijfsvergunning voor een ouder aan te vragen. Als je een asielstatus hebt is het ook mogelijk voor jongvolwassen tot 25 jaar om hun ouder te laten overkomen via een nareisprocedure. Hiervoor is wel van belang dat het kind altijd tot het gezin is blijven behoren van de ouders (het woonde thuis en is niet gehuwd).

Voor meerderjarige kinderen van ouders is het soms mogelijk om via een aanvraagprocedure een ouder over te laten komen. Er moet dan namelijk sprake zijn van een meer dan normale emotionele band tussen ouder en kind en gewichtige redenen waarom de ouder hierheen moet komen (denk bijvoorbeeld aan gezondheidsproblemen, ouderdom, geen mantelzorg in land van herkomst). Deze procedures zijn echter lastig en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft niet snel vergunningen af in dit soort situaties.

Wat zijn de algemene vereisten voor gezinshereniging/gezinsvorming?

De voornaamste vereisten voor gezinshereniging met partner/echtgenoot zijn:

  • U bent gehuwd of heeft een duurzame relatie
  • De partner in Nederland heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning in Nederland (NB: niet alle type verblijfsvergunningen komen echter voor gezinshereniging in aanmerking!)
  • Beide partners zijn 21 jaar of ouder;
  • De partner in het buitenland heeft het Basisexamen Inburgering Buitenland behaald;
  • Er is voldoende inkomen en dit inkomen is duurzaam.

Dit zijn niet alle vereisten en op onderstaande vereisten bestaan uitzonderingen; raadpleeg daarom altijd een specialist voor advies in uw individuele zaak!

Wat is een referent?

De referent bij gezinshereniging is de partner of familielid die in Nederland woonachtig is en waarbij de vreemdeling gaat wonen. De referent heeft een administratieplicht (bewaren van relevante informatie over de vreemdeling) en een informatieplicht (doorgeven van wijzigingen aan de IND; die gevolgen kunnen hebben voor het verblijfsrecht bijvoorbeeld als de relatie verbroken wordt).
De referent dient hiervoor een verklaring te ondertekenen die wordt bijgevoegd bij het indienen van de aanvraag.

Zijn er uitzonderingen voor mensen met een verblijfsvergunning asiel?

Ja, partners of echtgenoten van houders van een verblijfsvergunning asiel hoeven geen Basisexamen Inburgering Buitenland te hebben behaald. Als zij binnen drie maanden na verkrijging van de vergunning een verzoek om gezinshereniging indienen geldt voor hun ook geen inkomenseis.

Hoeveel bedragen de legeskosten?

De legeskosten bedragen €240, voor Turken is er een lager tarief van toepassing.

Wat is het Chavez arrest? In welke situatie kan dit arrest van toepassing zijn?

Het Chavez arrest is een arrest gewezen door het Europese Hof van Justitie op 10 mei 2017. Dit arrest ging over EU recht en ouders afkomstig uit een land buiten de EU met een Nederlands kind.

In die zaak heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een ouder van buiten de EU een verblijfsvergunning moet krijgen als het zou betekenen dat zonder die verblijfsvergunning het kind (die de Nederlandse nationaliteit bezit maar daarmee ook het Unieburgerschap) Nederland en daarmee de Europese Unie zou moeten verlaten.

Het kind in kwestie kan dan namelijk niet meer zijn Unieburger rechten uitoefenen. Dit is in eerdere arresten ook geconcludeerd door het Europese Hof van Justitie. Wat bijzonder is aan het Chavez arrest is dat het een stapje verder gaat.

Waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst na de eerdere arresten dacht de arresten te omzeilen door te stellen dat de Nederlandse ouder voor het kind kan zorgen tenzij deze kortgezegd ontoerekeningsvatbaar is of gedetineerd, heeft het Europees Hof van Justitie in de zaak Chavez anders bepaald. Het Hof stelt dat ook als er een Nederlandse ouder aanwezig is die de daadwerkelijke en noodzakelijke zorg aan het kind kan bieden er alsnog gekeken dient te worden naar de omstandigheden, de zorgtaken die de ouder van een andere nationaliteit op zich neemt en de belangen van het kind om door beide ouders opgevoed worden.

Dit arrest heeft er in Nederland toe geleid dat veel ouders een verblijfsvergunning hebben gekregen bij hun Nederlandse kind.

Wat is de België-route of Europa-route?

Ook de België en EU route heeft te maken met Europees recht. In deze gevallen gaat het kort gezegd om het volgende. De Nederlandse partner gaat tijdelijk (6-9 maanden minimaal) wonen in een ander EU land (in de praktijk vaak België). Doordat de persoon buiten Nederland maar in de EU woont, is de EU regelgeving van toepassing; en deze EU regelgeving biedt eenvoudige mogelijkheden voor gezinshereniging. Het is dan mogelijk om de partner uit een ‘derdeland’ (een land buiten de EU) over te laten komen, samen enige tijd in dat EU land te wonen en na een tijdje terug te keren naar Nederland. Het EU recht blijft in dat geval van toepassing, ook na terugkeer naar Nederland.

Hier zitten nog wel wat technische vereisten aan vast, hierboven is het algemene beeld geschetst van de België-route of de Europa-route.