De Aziatische horeca sector kampt al jaren met een tekort aan Aziatische specialiteiten koks. Het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben dan ook al een aantal jaren intensief contact met deze sector. Een Chinese kok naar Nederland halen is echter volgens de Nederlandse wet- en regelgeving lang niet zo eenvoudig. Per 1 januari 2014 is de nieuwe Wet Arbeid Vreemdeling (hierna: Wav) in werking getreden, gevolgd door de Wet Gecombineerde Vergunning voor Arbeid en Verblijf en ten slotte is op 1 oktober 2014 het Convenant Aziatische Horeca gesloten.

De veranderingen in het kort op een rij:

De nieuwe Wet Arbeid Vreemdelingen

Er zijn een aantal dingen veranderd ten opzicht van de oude Wav. Vanaf 1 januari 2014 moet een kok minimaal vijf jaar achtereenvolgend in Nederland verblijven voor het verrichten van arbeid met een tewerkstellingsvergunning[1]. Na deze termijn van vijf jaar is er geen tewerkstelling meer nodig. Dit was voorheen drie jaren. Daarnaast is het niet meer mogelijk een tewerkstellingsvergunning te verlengen, er dient ieder jaar een nieuwe tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. De tewerkstellingsvergunning wordt afgegeven voor maximaal één jaar, het is dus van groot belang om op tijd een nieuwe aanvraag in te dienen zodat er geen gat ontstaat tussen de afloopdatum van de oude vergunning en de ingangsdatum van de nieuwe vergunning. Een zogenaamd ‘verblijfsgat’ betekent namelijk dat de ‘vijf jaar termijn’ weer opnieuw gaat lopen.

Een ander belangrijk punt in de Wav is het ‘prioriteit genietend aanbod’. Dit zijn onder de nieuwe wet kandidaten / werkzoekenden op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt. Deze groep mensen gaat voor op mensen van buiten de EU. Bij het prioriteit genietend aanbod gaat het er om of er kandidaten aanwezig zijn, niet of deze kandidaten beschikbaar of geschikt zijn.  Werkgevers dienen dus eerst te kijken of ze iemand binnen Europa kunnen vinden, voordat ze iemand van buiten Europa willen laten overkomen. Deze regel is op de Aziatische horeca niet van toepassing.

De Wet Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid

Op 1 april 2014 is de Wet Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (Wet GVVA) in werking getreden. Sinds deze wetswijziging bestaat er nog maar één aanvraagprocedure voor zowel een verblijfsvergunning als een tewerkstellingsvergunning. De aanvraagprocedure verloopt via de Immigratie en Naturalisatiedienst (hierna de IND). De IND vraagt het UWV na ontvangst van de aanvraag om advies met betrekking tot de tewerkstellingsvergunning. Het UWV brengt vervolgens een positief of negatief advies uit, de IND volgt het advies van het UWV vrijwel altijd.

Het Convenant Aziatische Horeca

Op 1 oktober 2014 is het Convenant Aziatische Horeca in werking getreden. In dit Convenant hebben het UWV, de IND en de Aziatische horeca sector afspraken gemaakt over het aanstellen van Aziatische koks van buiten de Europese Unie. Omdat er nog steeds sprake is van een structureel tekort aan bekwame Aziatische koks wordt er bij het aanvragen van een vergunning niet gekeken naar de aanwezigheid van “prioriteit genietend aanbod”. Er zijn nog wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zo moet het onder andere gaan om een functie als “Aziatische specialiteitenkok” (niveau 4) of hoger en dient er aan een bepaalde salariseis te worden voldaan. Als de werkgever een aanvraag op grond van het Convenant Aziatische Horeca indient dan verbindt de werkgever zich aan een aantal extra voorwaarden die zijn opgesomd in het Convenant Aziatische Horeca. Deze extra maatregelen zijn voor de grote restaurants wat zwaarder dan voor de kleinere restaurants maar zijn er beide op gericht om de aanwezige kandidaten op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt op te leiden tot Aziatische kok.

 

Problemen in de praktijk

De nieuwe regelgeving en het nieuwe systeem voor Aziatische koks brengt een aantal problemen met zich mee. De nieuwe WAV is direct in werking getreden zonder een regeling te treffen voor de Aziatische koks die al in Nederland werkzaam waren. Veel koks hebben een verblijfsgat opgelopen waardoor de teller – nu voor vijf jaar in plaats van drie – opnieuw begint te lopen. Veel koks hadden zicht op een ‘TWV vrij verblijf’ en zouden in de loop van 2014 drie jaar in Nederland verblijven en werken. Het niet meer aan te hoeven vragen van een TWV is voor de kok belangrijk omdat hij dan veel minder afhankelijk is van zijn werkgever. Een tewerkstellingsvergunning wordt namelijk aangevraagd voor het verrichten van een bepaalde functie bij een werkgever en is dus verbonden aan de werkgever. De werkgever is tevens de gene die de aanvraag indient.

Ondanks vele ingebrachte argumenten die de onrechtmatigheid van het ontbreken van een overgangsregeling aantonen is er nog steeds geen regeling getroffen voor de koks die voor de wetswijziging. De hoogste Nederlandse bestuursrechter heeft nog geen uitspraken gedaan in het voordeel van deze sector.

Het Convenant Aziatische Horeca is een tijdelijke oplossing. Het Convenant is twee jaar geldig. Na deze twee jaar wordt er dus weer getoetst aan “prioriteit genietend aanbod”. Op grond van de nieuwe wet wordt er alleen gekeken naar aanwezige kandidaten en dus niet naar de daadwerkelijk geschikte en beschikbare kandidaten. Deze toets is voor de sector te streng, op papier zijn er veel kandidaten aanwezig op de arbeidsmarkt, de jarenlange ervaring van de Aziatische Horeca sector leert echter dat er onvoldoende bekwame koks beschikbaar zijn. De eeuwenoude kooktechnieken die in China worden aangeleerd is een cultuur an sich en kan niet vanuit Europa in de schoolbanken worden aangeleerd. Na afloop van het Convenant wordt het echter in de praktijk ernstig bemoeilijkt om Aziatische koks naar Nederland te laten overkomen en om met succes nieuwe vergunningen voor de koks die al hier verblijven aan te vragen.

Momenteel zijn we bezig met een aantal civiele zaken om via de burgerlijke rechter de problemen van de sector aan te kaarten en via deze rechter de overheid te dwingen om een adequate regeling te treffen.

Wordt ongetwijfeld dus nog vervolgd…

 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met mij op via: info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl of telefonisch: 06 30 80 20 75.


 

Het Convenant Aziatische Horeca kunt u hier in zijn geheel lezen.

 

[1] Burgers uit bepaalde landen mogen pas in Nederland werken nadat er door de Nederlandse autoriteiten, in dit geval het UWV, een werkvergunning is afgegeven. Deze werkvergunning wordt ook wel een tewerkstellingsvergunning (twv) genoemd.